Jídelní lístky

H I S T O R I E

Zdrojem těchto úryvků z historie Pelestrova jsou webové stránky rodiny Výborných www.vyborny.com, kde můžete najít další zajímavé informace.


Dvory kolem Brodu byly od sebe vzdáleny na dohled, 1 až 2 kilometry daleko. Vytvářely jakýsi systém, jehož úkolem bylo - a to je naše domněnka - chránit včasným varováním město a zejména okolní královské stříbrné doly před napadením nepřítelem.

Jednotlivé dvory se nacházely na jednotlivých přístupech k městu. Při cestě od Jihlavy ležely dvory Ridlův a Mendlův, Kocmanův, Novotného a Prchalův. Přístupy od Polné a Šidlákova chránil Baštinův dvůr, od Přibyslavi při Sázavě ležely dvory Rauchštein, Haderburg, Šenklhofy a Šidlákův dvůr, na severovýchodě Kyglhofy, od Čáslavi Pelestrov, Rožnak a Kotlasovy dvory. Na jihozápadě byly Šmolovy, patřící v 15. stol. zemanské rodině Smolovských ze Šmolov, dále dvůr Valentův, Vítkův a Urbanův, na západě při cestě na Okrouhlici a Světlou to byly dvory ve Veselici, Papšíkův dvůr a Spálený dvůr.

Většina těchto dvorů byla v rukou dvořáků, kteří se za své služby těšili rozsáhlým privilegiím. Nemuseli vykonávat roboty a platili pouze daně a vrchnostenské dávky. Jednou ze specifických povinností, která podporuje teorii o jejich ochranné funkci, bylo vykonávání ponocenských služeb ve městě.

Vedle daní hlavní zatížení poddaných představovala robota na panském, peněžní úrok a naturální dávky vrchnosti. O velikosti těchto dávek na panství Okrouhlice svědčí dochovaný urbář panství okrouhlického z r. 1668.

Jednotlivé vesnice v urbáři byly sloučeny podle rychet. Rychtáři byli odpovědní za vybírání platů a naturálií. Kdysi samostatnou rychtou byl i pelestrovský dvůr, kam odvádělo platy i několik poddaných řemeslníků z města Brodu.

V urbáři se uvádí jako součást okrouhlického panství i panský dvůr Pelestrov, ležící mezi Německým Brodem a Žďárem, který byl již od konce 16. století pustý, opuštěný.

Hrabe Solms se totiž nezajímal o hospodářský rozvoj svého panství, brzy upadl do dluhu a musel zastavit nebo prodat některé ze svých vsí. Až do r.1662 se jako zástava dostali pod správu lipnického panství také dvořáci. Rovněž pelestrovská usedlost zůstala pustá. Během vlády hraběte Solmse pravděpodobně zpustly vesnice Poděbaby a Chlístov.

Vrchnosti se podařilo obnovit dvůr v Pelestrově, kde se prvním šafářem stal Tomáš ……….., jehož manželka pocházela z rodu Kocmanů.

Jan(*1726) Vyborny byl před svým úmrtím v r.1776 v pelestrovském dvoře šafářem. Jeden ze šafářů zde byl podle historických záznamů současně i rychtářem nedaleké obce Veselý Žďár, to ilustruje význam postaveni šafáře a jeho vazeb v tehdejší společnosti.

Ze staré mapy je zřejmé, ze dominikální pelestrovský dvůr a sousední Kotlasovy dvory (Gotlashofe v pravém dolním rohu tehdejší mapy okolí Pelestrova) spojovaly ve 2.polovině 18.století dvě cesty. Ty do současné doby již zanikly. Jedna z těchto cest vedla z Gotlashofe (patřícího městu Německý Brod) k malému vodnímu mlýnu v Pelestrově. Druhá cesta, která ji křížila, pokračovala východně od kapličky/božích muk a pak mezi rybníčkem a severním okrajem dvora k západu. V mapě okolí Pelestrova je červeně vyznačena císařská silnice (jejíž důležitost vyplývala z významu pro přepravu vojenských jednotek) spojující Německý Brod jižně od Gotlashofe s Časlaví (severním směrem od Roznaku/Rosnak).